.
.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, 17-06-24
.