.
.
P/s: Quảng bá SP gạo Séng cù, Bình Lư- Tam Đường, ngày 01-12-23
.